Adapting Web Services for Limited Bandwidth Tactical Networks, published at the 12th ICCRTS

Date Issued
2007
Keywords
Kommando og kontroll
Nettverksbasert forsvar
Project number
2007/02340
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2051
Collection
Rapporter
07-02340.pdf
Size: 587k
Abstract
Web Services er i utstrakt bruk på Internett i dag, og hyllevare er lett tilgjengelig. Web Services blir vurdert som en grunnteknologi for Nettverksbasert Forsvar, og virker lovende fordi både synkrone og asynkrone kommunikasjonsmekanismer er tilgjengelige. Asynkron kommunikasjon kan benyttes for å sende ut ordre til tropper, mens synkron kommunikasjon kan benyttes av troppene for å innhente ytterligere informasjon ved behov. Asynkron kommunikasjon er passende for å sende posisjonsoppdateringer og dermed bedre situasjonsbildet. Utfordringen ligger i å bruke WS over såkalte ”Disadvantaged Grids”, dvs. nettverk med lav båndbredde og høye feilrater. Taktiske kommunikasjonssystemer kalles ofte Disadvantaged Grids, og er derfor i utgangspunktet ikke egnet for Web Services. I denne artikkelen presenterer vi våre ideer for å tilpasse Web Services til Disadvantaged Grids. Proxytjenere kan benyttes for å minimere antall meldinger som sendes over nettverket, og kan dermed forbedre både synkron og asynkron kommunikasjon. Vi diskuterer også andre teknikker for å redusere båndbreddebruken, deriblant endring av måten informasjonen representeres på. Innholdet i denne rapporten ble publisert på den 12. ICCRTS i Newport, Rhode Island, USA i 2007 innen interesseområdet K2-teknologier og systemer.
Web Services are in widespread use on the Internet today, and COTS products are readily available. Web Services are being considered as an enabling technology for NEC, and seem well suited since they provide both push/pull communication as well as the asynchronous publish/subscribe paradigm. Push communication allows orders to be disseminated to troops; pull can be used by the troops to retrieve additional information on-demand. Publish/subscribe is suitable for sending updated track data and improving situational awareness. The challenge lies in using WS over so-called “Disadvantaged Grids”, i.e., networks with low available bandwidth and high error rates. Tactical communication systems can often be classified as Disadvantaged Grids, and are therefore usually not well suited for WS. In this paper we present our ideas for adapting Web Services to Disadvantaged Grids. Proxy servers can be used to minimize the number of messages traversing the links, and can thereby improve both push/pull and publish/subscribe communication. We will discuss push/pull briefly, but the main focus of this paper is publish/subscribe. Furthermore, we present techniques for reducing the publish/subscribe communication by adapting the representation of the information that is being transmitted. The content of this report was published at the 12th ICCRTS in Newport, Rhode Island, USA in 2007 in track 8: ”C2 Technologies and systems”.
View Meta Data