A survey of middleware with focus on application in network based defence

Date Issued
2007
Keywords
Nettverksbasert forsvar
Tjenesteorientert arkitektur
Mellomvare
Project number
2007/02683
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2085
Collection
Rapporter
07-02683.pdf
Size: 374k
Abstract
Interoperability, both inter- and intra-nation, is a main concern when attempting to fully realize Network Based Defence (NBD). The NBD vision implies an information infrastructure that supports prioritized access to information, services, and communications resources from the strategic level, down to the tactical level. Middleware is an abstraction layer that has the potential to conceal the heterogeneity of the applications, operating systems, commmunication systems and hardware in such a distributed system. In this report, we look into the most important classes of commercial middleware, in the context of military application. This includes the most important aspects of Web services and Enterprise Service Bus. We also present a research prototype, a QoS-aware middleware that is able to understand the requirements of the application and the user, and configure both itself and the application accordingly.
Interoperabilitet, både nasjonalt og internasjonalt, er en svært viktig faktor i arbeidet med å fullt ut realisere nettverksbasert forsvar (NbF). NbF-visjonen innebærer en informasjonsinfrastruktur som støtter prioritert tilgang til informasjon, tjenester og kommunikasjonsressurser på strategisk nivå, og helt ned til taktisk nivå. Mellomvare er et abstraksjonslag som gjør det mulig å skjule heterogeniteten i applikasjoner, operativsystem, kommunikasjonsløsninger og maskinvaren i et slikt distribuert system. I denne rapporten ser vi nærmere på de viktigste klassene av kommersiell mellomvare, med tanke på bruk i militær sammenheng. Dette inkluderer en presentasjon av de viktigste aspektene innen Web services og Enterprise Service Bus. Vi ser også på en forskningsprototyp av en mellomvare som er i stand til å forstå krav fra bruker og applikasjon, og som kan konfigurere både seg selv og applikasjon slik at disse kravene møtes.
View Meta Data